Yüksekokul Müdürü Görev Tanımı


  1. GÖREVİN KAPSAMI

Yönetimi altında bulunan Yüksekokulda verilen eğitim öğretim hizmetlerinin en üst düzeyde yürütülmesini sağlamak için gerekli iş ve işlemleri yürütmek.

 

  1. YETKİ VE GÖREV LİSTESİ

Yüksekokul kurullarına başkanlık etmek ve bu kurullarda alınan kararları uygulamak,

Yüksekokul birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Harcama Yetkiliği görevini yürütmek,

Yüksekokul ödenek ihtiyaçlarını Rektörlüğe bildirmek, Yüksekokul Yönetim Kurulu onayını da alarak yüksekokul bütçesini Rektörlüğe sunmak,

Yüksekokul kadro ihtiyaçlarını Rektörlüğe bildirmek,

Yüksekokul birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek, disiplini sağlamak,

Yüksekokulun diğer birimler, kuruluşlar ve üst yönetim ile ilişkilerini düzenlemek, temsil görevini yerine getirmek,

Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

  1. SORUMLULUK LİSTESİ

Yüksekokulun ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılması ve geliştirilmesi,

 Yüksekokulda gerekli güvenlik önlemlerinin alınması,

Öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanması,

Eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi,

Bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılması, takip ve kontrol edilmesi. 


Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik